Thứ Ba - 18/05/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Tin tức

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Cập nhật : 2020-06-09

Công ty cổ phần Sông Đà 2 Thông báo tới các cổ đông về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 29/06/2020. Công ty xin gửi kèm theo toàn bộ tài liệu và dự thảo chương trình, các cổ đông nếu có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020 nếu không nhân được giấy mời có thể tải giấy mời họp tại đây và tới dự họp!.

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 công bố đơn xin từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Cập nhật : 2020-06-03

Ông Trần Văn Trường, Bà Triệu Thu Phương, Ông Lương Xuân Trường

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 mời tham gia thẩm định giá Tài sản thanh lý

Cập nhật : 2020-05-26

Cv số: 241/CT-DA&ĐT (V/v: Mời tham gia thẩm định giá Tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 2).

Xem chi tiết