Thứ Bảy - 13/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (ngày 18/5/2021)

Cập nhật : 2021-05-18

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
                - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
                - Công ty cổ phần Sông Đà 2 (SDD2).

Xem chi tiết

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Cập nhật : 2021-05-13

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
                - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
                - Công ty cổ phần Sông Đà 2 (SDD2).

Xem chi tiết

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Cập nhật : 2021-05-13

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
                - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
                - Công ty cổ phần Sông Đà 2 (SDD2).

Xem chi tiết

Thống báo: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 2021-05-06

CV 1587/TB-VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Xem chi tiết