Thứ Bảy - 13/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2022

Cập nhật : 2022-01-10

NQ số 08 NQ-HĐQT Vv: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022 
CV số 10 CT Vv chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Xem chi tiết

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 NĂM 2021

Cập nhật : 2021-06-30

CV số 76/2021 BB-ĐHĐCĐ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
NQ số 77/2021 NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem chi tiết

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức dịch vụ đấu giá tài sản thanh lý

Cập nhật : 2021-06-25

CV số 257 TB-KT&ĐT Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức dịch vụ đấu giá tài sản thanh lý

Xem chi tiết

THÔNG BÁO Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản

Cập nhật : 2021-06-18

CV số 251 TB-KT&ĐT V v Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản

Xem chi tiết

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Cập nhật : 2021-06-08

Công ty cổ phần Sông Đà 2 Thông báo tới các cổ đông về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 29/06/2021. Công ty xin gửi kèm theo toàn bộ tài liệu và dự thảo chương trình, các cổ đông nếu có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020 nếu không nhân được giấy mời có thể tải giấy mời họp tại đây và tới dự họp!.

Xem chi tiết