Thứ Bảy - 13/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Nghị quyết thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 2 chậm nhất ngày 30/6/2022

Cập nhật : 2022-04-06

Nghị quyết thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 2 chậm nhất ngày 30/6/2022

Xem chi tiết

Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần GSM

Cập nhật : 2022-04-05

CV số 21 NQ-HĐQT Vv Thông qua phương án thoái vốn tại Cty CP GSM

Xem chi tiết

Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2022, Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Cập nhật : 2022-02-28

Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2022: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Văn Ngọc, Bầu bổ sung thành viên HĐQT Hoàng Văn Sơn.
 

Xem chi tiết