Thứ Bảy - 13/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010

Cập nhật : 2011-01-03

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010

Cập nhật : 2011-01-02

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010

Cập nhật : 2011-01-01

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010

Cập nhật : 2010-12-31

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010

Xem chi tiết

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010

Cập nhật : 2010-11-16

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 

Xem chi tiết