Thứ Tư - 08/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Đăng ngày: 08-06-2021

1.QĐ của HĐQT vv Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Tải về).
1.1 QĐ Thành lập Ban tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021 Cty CP Sông Đà 2 (Tải về).
2.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về).
3. Thông báo bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
5.1. Giấy ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
5.1.1 Giấy ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân được thống nhất bổ sung vào ngày 19/6/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
5.2. Giấy ủy quyền cho nhóm cổ đông cá nhân Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
6. Phiếu biểu quyết từ xa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
7. Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
8. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)
9. Báo cáo HĐ SXKD (Tải về)
10.1. Báo cáo tài chính hợp nhất (Tải về)
10.2. báo cáo tài chính Riêng (Tải về)
11. Tờ trình Phương án lợi nhuận 2020 (Tải về)
12. Tờ trình Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS. 2020, Dự kiến 2021 (Tải về)
13. Báo cáo của HĐQT (Tải về)
14. Báo cáo của BKS (Tải về)
15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 (Tải về)
16. Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS (Tải về)
17. Quy chế bầu cử, Hướng dẫn bầu dồn phiếu, Đơn ứng cử, đề cử TV, HĐQT, BKS, Biên bản họp nhóm, Sơ yếu lý lịch (Tải về) 
18. Nghi quyết đại hội (Tải về)