Thứ Bảy - 09/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023

Đăng ngày: 30-10-2023

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2023 (Tải về)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023 (Tải về)