Thứ Sáu - 19/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023

Đăng ngày: 28-04-2023

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2023 Download file
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023 Download file