Thứ Năm - 07/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông báo

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Đăng ngày: 19-06-2017

SD2: Thông báo thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 26/03/2013. Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin trân trọng thông báo tới các Nhà đầu tư về Thay đổi Trưởng ban kiểm soát công ty như sau: Bà Nguyễn Thị Thúy Liên - Cử nhân Tài chính kế toán - Thành viên Ban kiểm soát Công ty được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

Xin trân trọng thông báo!

File đính kèm !!!