Thứ Bảy - 13/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông báo

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Đăng ngày: 21-01-2015

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra vào sáng thứ 6 ngày 11/04/2014 tại hội trường trụ sở Công ty:

1. Biên bản Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội.

3. Quy chế quản trị Công ty.

4. Quy chế Ban kiểm soát Công ty.