Thứ Tư - 08/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Cập nhật : 2019-05-02

Tài liệu bao gồm: 
1. Thông báo số 53 vv Mời họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Quyết định số 52 vv Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Chương trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4. Giấy đăng ký tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5. Giấy ủy quyền dùng cho nhóm cổ đông cá nhân tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6. Giấy ủy quyền dùng cho tổ chức hoặc cá nhân tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7. Phiếu biểu quyết từ xa dành cho các cổ đông không tham dự trực tiếp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 

Xem chi tiết