Thứ Tư - 08/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2020

Cập nhật : 2020-07-01

Về việc Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 2

Xem chi tiết

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Cập nhật : 2020-06-09

Công ty cổ phần Sông Đà 2 Thông báo tới các cổ đông về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 29/06/2020. Công ty xin gửi kèm theo toàn bộ tài liệu và dự thảo chương trình, các cổ đông nếu có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020 nếu không nhân được giấy mời có thể tải giấy mời họp tại đây và tới dự họp!.

Xem chi tiết