Thứ Ba - 25/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2022

Cập nhật : 2022-01-10

NQ số 08 NQ-HĐQT Vv: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022 
CV số 10 CT Vv chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Xem chi tiết

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 NĂM 2021

Cập nhật : 2021-06-30

CV số 76/2021 BB-ĐHĐCĐ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
NQ số 77/2021 NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem chi tiết

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Cập nhật : 2021-06-08

Công ty cổ phần Sông Đà 2 Thông báo tới các cổ đông về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 29/06/2021. Công ty xin gửi kèm theo toàn bộ tài liệu và dự thảo chương trình, các cổ đông nếu có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020 nếu không nhân được giấy mời có thể tải giấy mời họp tại đây và tới dự họp!.

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT, THÔNG BÁO MỜI HỌP, THÔNG BÁO BẦU CỬ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG NĂM 2021

Cập nhật : 2021-06-04

1. CV số 61 QĐ-HĐQT Vv triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. CV số 62 TB-HĐQT Thông báo mời họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021.
3. CV số 63 2021-HĐQT Vv Bầu cử thành viên HĐQT,thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của CTy CP Sông Đà 2.
4. Chương trình ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021 CTy CP Sông Đà 2.

Xem chi tiết