Thứ Ba - 25/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Đăng ngày: 09-06-2020

Công ty cổ phần Sông Đà 2 Thông báo tới các cổ đông về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 29/06/2020. Công ty xin gửi kèm theo toàn bộ tài liệu và dự thảo chương trình, các cổ đông nếu có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020 nếu không nhân được giấy mời có thể tải giấy mời họp tại đây và tới dự họp!.

1.QĐ của HĐQT vv Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (Tải về).
2.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tải về).
3.Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tải về).
4.Giấy xác nhận tham dự ĐH và Giấy ủy quyền (Tải về).
5.Phiếu biểu quyết từ xa (Tải về).
6.Thông báo bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021(Tải về).
7.Quy chế bầu cử (Tải về).
8.Hướng dẫn và các mẫu biểu bầu cử (Tải về).
9.Quy chế làm việc tại ĐH (Tải về).
10.Báo cáo của TGĐ về tình hình thực hiện SXKD và đầu tư năm 2019, KH năm 2020 (Tải về).
11.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (Tải về).
12.Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (Tải về).
13.Tờ trình của HĐQT vv Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tải về).
14.Tờ trình của HĐQT vv Chi trả lương, thù lao HĐQT và Ban KS Công ty năm 2019, KH chi trả năm 2020 (Tải về).
15.Tờ trình của Ban Kiểm soát vv Lựa chọn Cty kiểm toán tài chính năm 2020 (Tải về).