Thứ Ba - 25/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS Công ty cổ phần Sông Đà 2 thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày: 25-06-2020