Thứ Ba - 18/05/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Đăng ngày: 27-06-2017

Nguyễn Văn Ngọc

Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Văn Sơn
Thành viên HĐQT


   Ông Đào Đức Phong     
     Thành viên HĐQT


  Ông Nguyễn Hồng Dương
       Thành viên HĐQT

 

       Ông Nguyễn Vũ Luật
         Thành viên HĐQT