Thứ Tư - 22/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đăng ngày: 30-06-2021

ÔNG DƯƠNG NGỌC HẢI

CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG HOÀNG VĂN SƠN
THÀNH VIÊN HĐQT


   ÔNG BÙI XUÂN NGỌC
   THÀNH VIÊN HĐQT


  ÔNG LÊ VĂN TOẢN
  THÀNH VIÊN HĐQT

 

       ÔNG NGUYỄN VŨ LUẬT
         THÀNH VIÊN HĐQT