Thứ Bảy - 09/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu chung

Thay đổi nhân sự

Đăng ngày: 12-02-2014

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát của công ty như sau:
1- Ông Lý Quang Thái thôi là thành viên Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 06/04/2012.
2- Ông Đặng Anh Vinh - Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh hiện đang là Phó Kế toán trưởng kiêm Phó giám đốc Ban tài chính Tập đoàn Sông Đà là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 kể từ ngày 06/04/2012.
(chi tiết mời quý vị xem file đính kèm)

 Download File !!!