Thứ Bảy - 13/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Ban tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc

Đăng ngày: 30-06-2021

Ông Hoàng Văn Sơn
Tổng giám đốc


Ông Lê Văn Toản
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách kinh tế

 


Ông Nguyễn Duy Hưởng
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách kỹ thuật