Thứ Ba - 18/05/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Ban tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc

Đăng ngày: 20-06-2017

Ông Hoàng Văn Sơn
Tổng giám đốc


Ông Lê Văn Toản
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách Kỹ thuật

 


Ông Đào Đức Phong
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách kinh tế