Thứ Năm - 13/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận DS người sở hữu CK

Cập nhật : 2017-06-16

Ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận DS người sở hữu CK 

Xem chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Cập nhật : 2017-06-15

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Xem chi tiết

Báo cáo thường niên 2009

Cập nhật : 2017-06-15

Báo cáo thường niên 2009

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 - năm 2012

Cập nhật : 2017-06-15

Báo cáo tài chính quý 2 - năm 2012

Xem chi tiết

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1

Cập nhật : 2017-06-14

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin thông báo đến Quý vị cổ đông việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2008.

Xem chi tiết