Chủ Nhật - 19/08/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017)

Cập nhật : 2017-08-31

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017)

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất + Báo cáo tài chính riêng (quý II năm 2017)

Cập nhật : 2017-07-29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Xem chi tiết

Công văn số 10161/UBCK-GSĐC V.v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của SĐ2

Cập nhật : 2017-07-04

Công văn số 10161/UBCK-GSĐC V.v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của SĐ2

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Riêng quý I năm 2017

Cập nhật : 2017-07-01

Báo cáo tài chính Riêng quý I năm 2017

Xem chi tiết