Thứ Bảy - 15/08/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2013 - Công ty mẹ

Cập nhật : 2014-01-03

Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2013 - Công ty mẹ

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính lũy kế đến ngày 31-03-2014

Cập nhật : 2014-01-01

Báo cáo tài chính lũy kế đến ngày 31-03-2014 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét 2013

Cập nhật : 2013-12-25

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét 2013

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012

Cập nhật : 2013-02-20

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011

Cập nhật : 2013-02-06

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011

Xem chi tiết