Thứ Ba - 18/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật : 2020-01-09

Công ty đấu giá hợp danh Thành An

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019

Cập nhật : 2019-08-26

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 (đã được soát xét)
 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2019

Cập nhật : 2019-08-23

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 (đã được soát xét)

Xem chi tiết