Thứ Ba - 21/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính quý 4 - 2012

Cập nhật : 2012-11-05

Báo cáo tài chính quý 4 - 2012

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán)

Cập nhật : 2012-07-13

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011

Cập nhật : 2012-07-12

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán)

Cập nhật : 2012-07-08

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011

Cập nhật : 2012-06-06

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011

Xem chi tiết