Thứ Hai - 25/06/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010

Cập nhật : 2010-11-16

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán)

Cập nhật : 2010-03-16

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán)

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009

Cập nhật : 2010-02-07

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009

Cập nhật : 2010-02-03

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009

Cập nhật : 2010-02-02

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009

Xem chi tiết