Thứ Ba - 18/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

SD2: Điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết

Cập nhật : 2017-06-16

Ngày 06 tháng 12 năm 2010 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 4014/UBCK-QLPH về việc: Điều chỉnh phương án xử lý...

Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT Công ty về tạm ứng cổ tức

Cập nhật : 2017-06-16

Ngày 02/12/2009 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 đã ban hành nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009.

Xem chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận DS người sở hữu CK

Cập nhật : 2017-06-16

Ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận DS người sở hữu CK 

Xem chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Cập nhật : 2017-06-15

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Xem chi tiết

Báo cáo thường niên 2009

Cập nhật : 2017-06-15

Báo cáo thường niên 2009

Xem chi tiết