Thứ Bảy - 09/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông báo

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật : 2023-11-14

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết

bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Cập nhật : 2023-11-13

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023

Cập nhật : 2023-10-30

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023

Xem chi tiết

Giải trình chênh lệch LN trên BCTC Riêng, Hợp nhất quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái

Cập nhật : 2023-10-30

Giải trình chênh lệch LN trên BCTC Riêng, Hợp nhất quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Cập nhật : 2023-08-14

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ ( 01/01/2023-30/06/2023)

Xem chi tiết