Thứ Sáu - 26/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Cập nhật : 2017-06-20

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 - Công ty mẹ

Cập nhật : 2017-06-20

Báo cáo tài chính quý 4 - Công ty mẹ 

Xem chi tiết

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Cập nhật : 2017-06-19

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Xem chi tiết

Thông báo thay đổi Ủy viên, Chủ tịch HĐQT

Cập nhật : 2017-06-17

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin trân trọng thông báo tới Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư về thông tin thay đổi nhân sự của Công ty.

Xem chi tiết

Thông tin đợt tăng vốn điều lệ

Cập nhật : 2017-06-17

Công ty CP Sông Đà 2 công bố thông tin về đợt tăng vốn điều lệ từ 48,5 tỷ lên 70 tỷ đồng

Xem chi tiết