Thứ Bảy - 16/02/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

Cập nhật : 2011-03-01

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010

Cập nhật : 2011-02-09

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010

Cập nhật : 2011-01-03

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010

Cập nhật : 2011-01-02

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010

Cập nhật : 2011-01-01

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010

Xem chi tiết