Thứ Ba - 18/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

CHƯƠNG TRÌNH + TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 (THỨ 6 NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2019)

Cập nhật : 2019-05-13

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế ĐH
3. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHCĐ năm 2019
4.  Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ  nam 2019
5. BC hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ 2019
6. To trinh PPLN va chia co  tuc năm 2018 
7. To trinh ve thu lao HDQT va  BKS 2017
8. To trinh Lua chon don vi kiem toan

Xem chi tiết

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Cập nhật : 2019-05-02

Tài liệu bao gồm: 
1. Thông báo số 53 vv Mời họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Quyết định số 52 vv Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Chương trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4. Giấy đăng ký tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5. Giấy ủy quyền dùng cho nhóm cổ đông cá nhân tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6. Giấy ủy quyền dùng cho tổ chức hoặc cá nhân tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7. Phiếu biểu quyết từ xa dành cho các cổ đông không tham dự trực tiếp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 

Xem chi tiết