Thứ Ba - 07/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Đăng ngày: 27-06-2017

Ông Nguyễn Văn Ngọc

Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Văn Sơn
    Thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Trường
    Thành viên HĐQT

Bà Triệu Thị Thu Phương
     Thành viên HĐQT

 

Ông Nguyễn Vũ Luật
    Thành viên HĐQT