Thứ Hai - 05/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Dự án

Thông báo số 235/TB-DA&ĐT (Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin thông báo V/v: Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản)

Đăng ngày: 04-05-2018