Thứ Hai - 05/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Dự án

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2018 (V/v: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 Kiểm toán công trình Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng , TP Thái Nguyên).

Đăng ngày: 09-01-2018