Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023

Cập nhật : 2024-01-30

Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Cập nhật : 2023-08-14

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ ( 01/01/2023-30/06/2023)

Xem chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật : 2023-06-26

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Sông Đà 2

Xem chi tiết

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Sông Đà 2

Cập nhật : 2023-06-14

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem chi tiết