Thứ Tư - 27/01/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Ban tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc

Đăng ngày: 20-06-2017

Ông Hoàng Văn Sơn
Tổng giám đốc
Ông Lê Văn Toản
Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Văn Trường
    Phó Tổng giám đốc


Ông Đào Đức Phong
Phó Tổng giám đốc