Chủ Nhật - 05/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Ban tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc

Đăng ngày: 20-06-2017

Ông Hoàng Văn Sơn
Tổng giám đốc

Ông Lê Văn Toản
Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Văn Trường
    Phó Tổng giám đốc

 
Ông 
Phó Tổng giám đốc